Γεωγραφία Β' ΓυμνασίουΧΑΡΤΕΣ

Λογισμικό Γεωγραφίας

 α/α                    Μαθήματα                                                                Βιβλίο            Φύλλο
                                                                                                           μαθητή           εργασίας
1  Οι έννοιες "γεωγραφική" και "σχετική" θέση                                     Χ                     Χ
2  Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους                           Χ                     Χ
3  Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο                 Χ                     Χ
4  Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης              Χ                     Χ
5  Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης                          Χ                     Χ


ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Λογισμικό Γεωγραφίας α/α                        Μαθήματα                                                                            Βιβλίο           Φύλλο
                                                                                                                         Μαθητή         Εργασίας 
6  Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση                                         Χ                 Χ
7  Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην Ευρώπη                                                   Χ                 Χ
8  Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας                                                                     Χ                 Χ
9  Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα                     Χ                 Χ
10  Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας                            Χ                 Χ
11  Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης                                                         Χ                 Χ
12  Οι θάλασσες της Ευρώπης                                                                                Χ                 Χ
13  Βαλτική και Βόρεια θάλασσα: δύο θάλασσες του ευρωπαϊκού βορρά            Χ                  Χ
14  Η Μεσόγειος θάλασσα                                                                                     Χ                  Χ
15  Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο                                                                              Χ                  Χ
16  Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης                                                            Χ                  Χ
17  Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων                                         Χ                  Χ
18  Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας                                                             Χ                  Χ
19  Το κλίμα της Ευρώπης                                                                                      Χ                  Χ
20  Το κλίμα της Ελλάδας                                                                                      Χ                   Χ
21  Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης                                                             Χ                   Χ
22  Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των Ευρωπαίων                                          Χ                   Χ
23  Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας                                                              Χ                   Χ
24  Η βλάστηση της Ευρώπης                                                                                 Χ                   Χ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Λογισμικό Γεωγραφίας


                                                                                                             Βιβλίο                        Φύλλο
 α/α                Μαθήματα                                                                     μαθητή                       εργασίας
25  Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης                                                     Χ                                 Χ
26  Η Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                         Χ                                 Χ
27  Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                 Χ                                 Χ
28  Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας                                                   Χ                                 Χ
29  O πληθυσμός της Ευρώπης                                                                Χ                                 Χ
30  Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης                              Χ                                 Χ
31  O πληθυσμός της Ελλάδας                                                                 Χ                                 Χ
32  Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων                               Χ                                 Χ
33  Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης                                                         Χ                                 Χ
34  Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας                                                          Χ                                 Χ
35  Οι βαλκανικές χώρες                                                                           Χ                                 Χ
36  Οι γείτονες μας στα Βαλκάνια                                                             Χ                                Χ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Λογισμικό Γεωγραφίας

                                                                                                                       Βιβλίο             Φύλλο
 α/α               Μαθήματα                                                                                 μαθητή           εργασίας
37  Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας                                       Χ                     Χ
38  Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη                                                  Χ                     Χ
39  Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη               Χ                     Χ
40  Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα                                                             Χ                    Χ
41  Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη                                                Χ                     Χ
42  Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη                            Χ                     Χ
43  Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη                                                Χ                     Χ
44  Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα                                                          Χ                     Χ
45  Το εμπόριο στην Ευρώπη                                                                             Χ                     Χ
46  Ο τουρισμός στην Ευρώπη                                                                          Χ                      Χ
47  Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη         Χ                     Χ
48  Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα                                                               Χ                     Χ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου